Ådalsskolen – en skole for alle

Ådalsskolen er en lys og venlig folkeskole beliggende i smukke landlige omgivelser i Syddjurs Kommune med knap 300 elever, som kommer til skolen fra et stort opland. Skolen er et- og tosporet og går fra 0.-9. klasse. Fra og med skoleåret 2016-17 er specialklasserne under udfasning og med udgangen af juli 2018 ophører specialklasserne på Ådalsskolen, ligesom der ikke visiteres flere elever til vores tidligere specialklasser. Vi har derfor siden august 2017 nedlagt specialklasserne og tænkt alle elever og ressourcer sammen i almenundervisningen. Tanken er, at vi skal rumme flest mulig af skoledistriktets elever i almenundervisningen gennem holddannelse og fokus på læringsmiljøer, der kan rumme alle børns behov og forudsætninger. Vi er således på vej mod ”En skole for alle”.

Vi har pt. 45 pædagogiske medarbejdere foruden teknisk/administrativt personale og Ådalsskolen er ligeledes praktikskole for Læreruddannelsen i Århus.

Vi har fokus på at lære børnene de basale skolefærdigheder og den nødvendige selvstændighed, der gør, at eleverne bliver uddannelsesparate. Derudover stræber vi mod at give eleverne de bedste muligheder for at forlade Ådalsskolen med høje faglige kvaliteter. Vi vægter, at alle elever trives i både skoletiden og SFO, og at der er en rød tråd gennem elevernes skolegang.

Derudover er vi stadigt optagede af at implementere folkeskolereformen. Vi har således fokus på inklusion, målstyret undervisning og trivsel, og der er fra kommunens side sat fokus på at kompetenceudvikle indenfor disse områder og ift. linjefagsdækning og samarbejdet mellem lærere og pædagoger og professionelle læringsfællesskaber.

Vi har gennem de sidste år opnået fine faglige resultater ved afgangsprøverne og ligger generelt flot placeret ift. elevernes trivsel.

I kraft af de kompetencer til at arbejde med børn med særlige behov vi gennem mange år har udviklet på skolen, står vi godt rustede til at løfte opgaven med at inkludere flere elever end tidligere i almenklasserne, og vi er arbejder hver eneste dag med at skabe læringsmiljøer, der kan rumme flest mulige elever.

Vi er langt fremme i forhold til at integrere IT til understøttelse af elevernes læring og til samarbejde blandt medarbejderne. Alle skolens elever og medarbejdere har således iPads til rådighed. Omkring sommerferien 2016 er vi gået i gang med at implementere Syddjurs Kommunes læringsplatform, ”Min uddannelse”, som i vores optik giver det bedste grundlag for arbejdet med årsplaner, elevplaner, målsætning og feedback.

Fra februar 2017 er vi samlet i en fælles organisation med Børnehuset Ådalen. Vi har en fælles bestyrelse, et fælles ledelsesteam og vi har medarbejdere, der arbejder på tværs af både Børnehus, SFO og skole. Vi har fokus på at skabe trygge og udviklende overgange fra dagtlibud til skole. Samtidig er vi i gang med at etablere et fælles pædagogisk afsæt for vores arbejde. Et væsentligt element i dette er forældresamarbejdet, som vi anser for særdeles vigtigt og udbytterigt.

I dagligdagen værdsætter vi aktiv holdningstilkendegivelse og finder det vigtigt at forholde sig professionelt og uden selvhøjtidelighed til hverdagen – og at der er plads til et godt grin.

Vi kan ydermere tilbyde en skole og SFO med dygtige og engagerede medarbejdere og en engageret og interesseret forældrekreds, som bakker op om skolens aktiviteter.

 

Morten Borup, Distriktsleder